Publication

Xiaoxuan Wang, Khe Chai Sim; Integrating Conditional Random Fields and Joint Multi-gram Model with Syllabic Features for Grapheme to Phone conversion , INTERSPEECH, 2013, Lyon, France.

Lei Xie, Chenglin Xu, Xiaoxuan Wang, Prosody-based Sentence Boundary Detection in Chinese Broadcast News , ISCSLP, 2012, Hong Kong, China.

Guangsen Wang, Bo Li, Shilin Liu, Xuancong Wang, Xiaoxuan Wang, Khe Chai Sim; Improving Mandarin Predictive Text Input by Augmenting Pinyin Initials with Speech and Tonal Information , 14th ACM International Conference on Multi-modal Interaction (ICMI), 2012, Santa Monica, California.

Aisha S. Azim, Xiaoxuan Wang, Khe Chai Sim; A Weighted Combination of Speech with Text-based Models for Arabic Diacritization , INTERSPEECH, 2012, Portland, Oregon.

Xiaoxuan Wang, Lei Xie, Mimi Lu, Bin Ma, Eng Siong Chng, Haizhou Li, Broadcast News Story Segmentation Using Conditional Random Fields and Multi-modal Features, IEICE Transaction on Information and Systems, 2012.

Lilei Zheng, Lei Xie, Mimi Lu, Xiaoxuan Wang, Yulian Yang, Yanning Zhang; Automatic Caption Generator for Mandarin Broadcast News, Chinese Journal of Electronics. 2011.

Xiaoxuan Wang, Lei Xie, Bin Ma, Eng Siong Chng, Haizhou Li, Phoneme Lattice based TextTiling towards Multilingual Story Segmentation , INTERSPEECH, 2010, Portland, U.S.A.

Xiaoxuan Wang, Lei Xie, Bin Ma, Eng Siong Chng, Haizhou Li, Modeling Broadcast News Prosody Using Conditional Random Fields for Story Segmentation , APSIPA ASC, 2010, Singapore.